socialnetwork

 

instagram

telegram

 

مطالعه یکی از توانایی های عمیق انسانی است که امروزه توجه زیادی به آن نمی شود. ما انتظار داریم که همه چیز را سریع به دست بیاوریم اما اطلاعات ...

یک مطالعه علمی نشان داده حیوانات و گیاهان در حال هماهنگی خود با زندگی شهری هستند

منتشرشده در گیاهان و حیوانات