درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
گال گیاهی

تغییر شکلهای آسیبی در گیاهان در نتیجه فعالیت قارچها یا انگلهای جانوری.

گامتوژنز

تشکیل گامت در موجودات

گرزن

نوعی گل آذین است که در آن انشعابات جانبی محور اصلی ، از رأس آن تجاوز می‌نماید. گل آذین صور مختلف دارد.

گرزن دو سویه

نوعی گل آذین گرزن است که در آن رأس دمگل به یک گل ختم می‌شود و از دو طرف آن انشعابات دوتایی بوجود می‌آید که تقسیمات هر یک دارای گل می‌گردد.

گرزن یک سویه

نوعی گل آذین گرزن است که معمولا به دو صورت مارپیچی و دم عقربی دیده می‌شود.

گزرومورفی

سازش گیاه با خشکی.

گلوکونئوژنز

بیوسنتز یک کربوهیدرات از پیش سازهای ساده‌تر غیر کربوهیدراتی نظیر اگزالواستات یا پیروات

گلیکولیز

مسیر کاتابولیکی که توسط آن یک مولکول گلوکز به دو مولکول پیروات شکسته می‌شود.

گوانین

بازپورین موجود در RNA,DNA

گونه

اجتماعی از افراد خویشاوندی است که دارای اختصاصات ریخت شناختی ارثی و صفات فیزیولوژیکی یعنی اختصاصات فیزیکی ، شیمیایی و اکولوژیکی مشابه هستند و زندگی یکسان دارند.

گیاه انباره

گیاه یا درختی که در یک خاک حاوی فلز رشد می‌کند و می‌تواند مقادیر زیادی فنر جذب کند.

گیاه هوایی

هر گیاهی که بر روی گیاه دیگر می‌روید بدون اینکه با خاکم ارتباط داشته باشند.

گیاهان اسید دوست

گیاهان معدنی که نشانگر اسیدیته زیاد خاک هستند.

گیاهان چسبیده

گیاهانی مانند خزه‌ها و گلسنگ‌ها که بر روی درختان ، سنگها و خاک می‌چسبند ولی ریشه تولید نمی‌کنند.