درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
کاتابولیسم

فازی از متابولیسم حد واسط که مربوط به تجزیه مولکول‌های غذایی همراه با تولید انرژی می‌باشد.

کاریوتیپ

ترکیب کروموزومی یک موجود یا سلول

کالسیفیکاسیون

سلولهای اپیدرم بعضی از گیاهان نهاندانه نظیر گیاهان تیره کدو ، گاوزبان ، سراتوفیلاسه و پوتاموژتوناسه اغلب آغشته به کربنات کلسیم می‌شوند بخصوص در دو تیره آخر که گیاهان آبزی هستند برگها به علت رسوبات زیاد کربنات کلسیم نسبتا زبر و سخت می‌گردند.

کالوز

ماده‌ای که در پایان فصل رویش منافذ آوندهای غربالی را مسدود می‌کند.

کالیسیفلورها

گروه بزرگی از گیاهان جدا گلبرگ‌اند که در آنها از بهم پیوستن قاعده کاسه گل ، جام و نافه گل نوعی پیاله یا جام در قسمت انتهایی دمگل بوجود می‌آید که مادگی گل در آن قرار دارد. با این ترتیب تخمدان پائین‌تر از سطح سایر قطعات گل به نظر رسیده وضع نیمه تحتانی یا تحتانی پیدا می‌کند.

کاپیتول

نوعی گل آذین مخصوص است که در آن گلها بدون واسطه دمگل بر روی نهنج مشترکی قرار دارند مانند کاپیتول گل داودی و بومادران.

کدن

یک مجموعه سه تایی از نوکلئوتیدهای مجاور است که یک آمینواسید را کد می‌کند.

کروماتید

یکی از دو رشته‌ای که از دوگانه شدن کروموزومها در تقسیم میتوز یا میوز حاصل می‌شود.

کروماتین

دزکسی ریبونوکلئوهیستون موجود در کروموزوم می‌باشد.

کروموزوم

ژنها بر روی کروموزومها به ترتیب خاصی بطور خطی قرار دارند. هر گونه تعداد کروموزوم مشخصی دارد.

کروموزوم آسانتریک

کروموزوم ناقصی که فاقد سانترومر است.

کروموزوم دی سانتریک

کروموزومی که دارای دو سانترومر است.

کروموزوم متاسانتریک

کروموزومی که سانترومر آن نزدیک وسط واقع شده باشد بطوری که دو بازوی کروموزوم باهم برابر باشند.

کرکهای اپیدرمی

سطح خارجی اپیدرم در اندامهای هوایی اکثر گیاهان پوشیده از ضمایم مختلف از جمله کرک است منشأ کرکها از سلولهای اپیدرمی است که با طویل شدن یا با تقسیمات متعدد و دیواره بندی در جهت مماسی به کرک تبدیل می‌گردند.

کلروفیل باکتری

رنگیزه‌ای شبیه به کلروفیل a که عمل کربن‌گیری را برای باکتریهای فتوسنتزی امکان‌پذیر می‌سازد.