درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
ژئوتروپیسم

رشد اندام گیاه بر اثر نیروی ثقل است. اندامهای گیاهان می‌توانند به طرف بالا یعنی عکس جهت نیروی ثقل یا به طرف پائین در جهت نیروی ثقل با عمود بر نیروی ثقل یا زاویه‌های مختلف قائمه ، تند یا باز نسبت به راستای نیروی ثقل رشد کنند.

ژن

ژن یا ماده وراثتی (hereditary factor)، ماده پیچیده‌ای است که در هنگام تقسیم می‌تواند همانند خود را بوجود آورد. واحدهایی از این ماده وراثتی از پدر و مادر به فرزندان انتقال می‌یابند. این واحدها دارای ویژگیهای بسیار پایدار بوده و بطور مشخص موجودی را که صاحب آن است، تحت تاثیر قرار می‌دهند. اکثر صفات بیولوژیکی اثر ترکیبی از اقدامات بسیاری از ژن ها هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژن‌های آن)، تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشمهای یک جانور یا بوی گل یک گیاه است. بیشتر ژنها اطلاعات مربوط به ساخت پروتئینها را در بر دارند و معمولاً در توالی‌های مولکول دی‌ان‌ای ذخیره می‌شوند. ژنهای برخی ویروسها بصورت آران‌ای ذخیره می‌شود. برای اینکه یک ژن بتواند اثر خود را نمایان سازد باید ابتدا به پروتئین ترجمه شود. ترجمه ژنها با واسطه ماکرومولکولهای دیگری بنام آران‌ای (RNA) انجام می‌شود. وجود واحد ارثی گسسته برای اولین بار توسط گرگور مندل (1822-1884) مطرح شد.

ژن هولاندریک

ژنی که روی کروموزوم y قرار داشته باشد.

ژنتیک

علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند. 

ژنتیک اکولوژیک

بررسی ترکیب ژنتیکی یک مجموعه گیاهی در رابطه با محیط زیست

ژنوتیپ

ترکیب ژنتیکی یک موجود

ژنوم

یک مجموعه کامل (n) کروموزومی که به عنوان یک واحد از والد به ارث می‌رسد.

ژینوبازیک

نوعی خامه است که انتهای غیر آزاد آن به درون تخمدان نفوذ کرده به قاعده آن ارتباط پیدا می‌نماید مانند خامه مادگی بعضی از گیاهان تیره نعناع.

ژینوفور

قسمتی از محور گل است که در فاصله بین داخلی‌ترین حلقه پرچم‌ها و مادگی قرار دارد در عده‌ای از گیاهان مانند capparis ها ژینوفور به صورت میله درازی درمی‌آید که یک انتهای آن به قسمت داخلی پایه پرچم‌ها اتصال دارد و انتهای دیگر به مادگی ختم می‌شود. میله مذکور اگر به وضعی باشد که قاعده آن در داخل پوشش گل جای داشته باشد ولی انتهای دیگر آن به نافه گل و مادگی ختم شود در این حالت آندرو ژینوفور (Androgynophore) نامیده می‌شود.