درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
چرخه اوره

مسیر متابولیکی در مهره‌داران برای سنتز اوره از گروههای آمینو دی‌اکسید کربن که در کبد رخ می‌دهد.

چرخه غذایی

در یک زنجیره غذایی از جانداران که در یک اجتماع طبیعی با یکدیگر زندگی می‌کنند، انرژی دست به دست داده می‌شود.

چرخه لیتیک

رویدهای متوالی تکثیر فاژهای T جفت که شامل متلاشی شدن سلول میزبان بعد از رها شدن فاژها است.

چوب

جسم سختی است که سبب ازدیاد مقاومت و سختی غشاء شده، قابلیت ارتجاعی آنرا کم می‌کند. سختی و شکننده بودن چوب درختان و پوست سخت هسته میوه‌ها مانند گردو ، فندق و غیره به علت وجود ماده چوبی در آنها است.

چوب پنبه‌ای شدن

این تغییرات با رسوب مواد چوب پنبه‌ای به صورت تیغه‌های نازک در داخل غشاء نخستین (پکتو سلولزیک) شروع شده، بتدریج قشر کاملی در داخل غشاء تشکیل داده جانشین غشاء دوم جدار می‌شود. چوب پنبه مانند کوتین عایق و غیر قابل نفوذ است و ساختمان شیمیایی آن نیز شباهت زیادی با کوتین دارد.

چوبی شدن

در این تغییرات غشاء سلول یا کاملا از ماده چوبی اشباع می‌شود مانند سلولهای اسکلرانشیمی و یا ماده چوبی از داخل روی غشاء نخستین مانند تزئینات آوندهای چوبی رسوب می‌کند. در هر حال وقتی غشاء سلولزی چوبی شود تیغه میانی و غشاء نخستین آن شدیدتر از غشاء دوم چوبی می‌گردد مانند عناصر پارانشیم چوبی در تشکیلات پسین.