درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
پادتن

موادی که در سلول میزبان در اثر ورود ویروس‌ها به بدن توسط دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شود.

پادزی

موادی که برای مقابله اثرات میکروارگانیسم‌ها از جمله ویروس‌ها بکار می‌روند.

پارازیتیسم

پدیده تغذیه یک موجود زنده ، در سطح دریا یا درون بدن جانور دیگر (میزبان) ، که موجب بیماری میزبان و حتی مرگ میزبان می‌شود.

پارامیگزو ویروس ها

عامل پارا آنفلونزا ، سرخک و اوریون

پارو ویروسها

ویروس‌های بسیار کوچک هستند که موش صحرایی و موش را آلوده می‌کنند.

پاهای حسی

دومین جفت از زواید وابسته به بدن عنکبوتیان که دارای گیرنده‌های حسی است.

پاپووا ویروس ها

ویروسهای کوچکی که سرطان‌زا هستند.

پرتوی باکتری‌خوار

باکتریوفاژی که اعضای راسته Actinomycetales را آلوده و مصدوم می‌کند.

پروتئین ساده

پروتئینی که در اثر هیدرولیز که انرژی مصرف می‌کند.

پروفاز

اولین مرحله از تقسیم هسته در میتوز

پروفاژ

DNA فاژی که در DNA سلول میزبان وارد شده است.

پروویروس

DNA ویروسی که در آن DNA سلول میزبان وارده شده است.

پروگلوتید

به هر قطعه از بدن کرم پهن ، مانند کرم کدو گفته می‌شود که حاوی اندامهای تناسلی نر و ماده است و پس از لقاح پر از تخم می‌شود.

پلانولا

نوزادان مژک‌دار ، شناگر و آزاد مربوط به کیسه تنان که بدن دو لایه دارند.

پلانولا

نوزادان مژک‌دار ، شناگر و آزاد مربوط به کیسه تنان که بدن دو لایه دارند.