درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
واحدهای سازنده پلاک

درمحیط کشت حاوی مخلوط باکتری و ویروس ، هر پلاک نشان‌دهنده محل یک ویروس است.

واژگون شدن

برعکس شدن بخشی از کروموزوم بنحوی که ژنهای موجود در آن بخش ، ترتیبی معکوس یابند.

واکنش انرژی‌خواه

یک واکنش شیمیایی که انرژی مصرف می‌کند.

واکنش انرژی‌زا

یک واکنش شیمیایی که انرژی آزاد می‌کند.

ویرمیا

اصطلاحی که برای اشاره کردن بوجود ویروسها در خون استفاده می‌شود.

ویروئید

قطعات بسیار کوتاه RNA برهنه و فاقد غلاف پروتئینی هستند که به آنها ویروس مانند گفته می‌شود.

ویروس

انگل سلول‌های زنده ، اولترا میکروسکوپی که دارای اسید نوکلئیک محصور در غلاف پروتئینی است و قادر به زندگی در محیط غیر زنده نیست.

ویروس باکتری

ویروسهایی که باکتریها را آلوده می‌کنند.

ویروس برهنه

ویروسی که فاقد پوشش است.

ویروس تیم

ویروسی است که از بافت کشت شده جدا می‌شود ولی در بیماری بخصوصی یافت نمی‌شود.

ویروس نقص ایمنی انسان

این ویروس در انسان تولید بیماری ایدز می‌کند.

ویروس‌شناسی

علمی که به مطالعه ویروسها می‌پردازد.

ویروس‌های جانوری

ویروس‌هایی که در جانوران تولید بیماری می‌کنند.

ویروس‌های گیاهی

ویروس‌هایی که در گیاهان تولید بیماری می‌کنند.

ویروس‌های گیاهی

ویروس‌هایی که در گیاهان تولید بیماری می‌کنند.