درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
هاپلوئید

موجود یا سلولی که فقط دارای یک مجموعه کروموزومی یا یک ژنوم باشد.

هتروتروف

موجوداتی که غذای خود را از موجودات دیگر تهیه می‌کنند.

هتروزیس

برتری ژنوتیپهای هتروزیگوس در مقایسه با هموزیگوس

هتروکاریون

سلولی که شامل دو یا تعداد بیشتری هسته متفاوت باشد.

هتروکروماتین

رنگ پذیری بعضی از قسمتهای کروموزوم شدید بوده و هتروکروماتین نامیده می‌شود.

هم آگلوتیناسیون

ویروس‌های دارای پوشش خاردار باعث تشکیل پل بین گویچه‌های قرمز خون می‌شوند که توده حاصل هم آگلوتیناتیناسیون نام دارد.

همزیستی - ارتباط

واحد عمده اکولوژی جوامع گیاهی که معمولا از نظر ترکیب گونه‌ای یکنواخت هستند.

همی زیگوس

وضعیتی است که فقط یکی از آللهای یک جفت ژن وجود داشته باشد.

هورمون گیاهی

ماده آلی مخصوص در بخشی از گیاه که به بخشهای دیگر منتقل شده و بر روی واکنشها تاثیر می‌گذارد.

هولوآنزیم

آنزیم دارای فعالیت کاتالیتیکی شامل تمامی زیر واحدهای ضروری ، گروههای پروستیتیک و کوفاکتورها.

هوپس ویروس ها

دارای اندازه متوسط بوده و در انسان تبخال ، آبله مرغان و زونا تولید می‌کنند.

هیبرید

نوزادی که از دو والد هموزیگوس بدست می‌آید که نسبت به یک دو یا چند صفت مختلف هستند.

هیستون

دسته‌ای از پروتئینها که در پیچ خوردن DNA در کروموزوم و در تنظیم فعالیت ژنها دخالت دارند.