درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
نسبت مواد غذایی

در تغذیه گیاهان ، نسبت مقدار مواد غذایی گیاه مانند ازت ، فسفر ، پتاسیم و کلسیم که برای عملکرد گیاهان تعیین کننده است.

نقص اولیه ایمنی

نقص ژنتیکی که کمبود ارثی در برخی از اجزای سیستم ایمنی ذاتی یا اکتسابی است و منجر به افزایش استعداد مبتلا به عفونتها می‌شود.

نمک غذایی

هر یک از نمکهای معدنی که معمولا در خاک وجود داشته و در اختیار گیاه است.

نور ریخت‌زایی

هدایت رشد و تمایز گیاهان از طریق نور مستقل از فرایند فتوسنتز

نور کافتی

مرحله‌ای از فتوسنتز که در آن آب تجزیه می‌شود و هیدروژن آن تحت تاثیر غیر مستقیم انرژی نورانی به NADP می‌پیوندد.

نورسنج

دستگاهی است برای اندازه‌گیری شدت نور

نورگرایی

رفتاری که جهت‌یابی آن نور است، مانند نمو ساقه گیاهان به سوی منبع نور.

نورگریز

مرحله‌ای که در آن نور موجب ممانعت از گلدهی و تاریکی موجب گلدهی می‌شود.

نوش

نوعی ماده قندی است که برخی سلولها به خارج ترشح می‌نمایند. این ماده یا در گودیهای مخصوص باقی می‌ماند و یا آنکه در همان ناحیه ترشح شده سلولها را فرا گیرد. وجود ماده قندی نوش داخل گل سبب می‌گردد که حشرات به سوی آن جلب شده انتقال دانه‌های گرده بر روی مادگی پایه‌های مختلف گیاه به سهولت انجام پذیرد.

نوشگاه

عضو ترشح کننده نوعی ماده قندی به نام نوش است که بر روی نهنج گل به صورت برجسته و یا به شکل حلقوی (در قسمت داخل یا خارج پایه پرچمها) دیده می‌شود و یا آنکه ممکن است به صورت صفحه قرصی شکل و غیره درآید. در بعضی گیاهان تیره آلاله جام گل از تغییر شکل پرچمها به اعضای مولد نوش که کم و بیش ظاهر گلبرگ مانند دارند، حاصل می‌شود.

نیاز غذایی

نیاز کلی گیاه به مواد غذایی برای ساختن مواد گیاهی و رشد بهینه آن.

نیش اکولوژیکی

میزان یا گوشه اکولوژیکی