درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
متابولیت

یک ترکیب واسط شیمیایی در واکنش‌های آنزیمی متابولیسم

متابولیزم باکتریایی

کل تغییرات شیمیایی توسط باکتریهای زنده

محلول غذایی

در تغذیه گیاهان ، به محیطهای کشت مایع برای گیاهان خود پرور عالی که مواد غذایی مورد نیاز را به صورت حل شده در آب دریافت می‌کنند ، اطلاق می‌شود.

مخمر سرکه

یک باکتری هوازی و میله‌ای شکل که قادر است گلوکز ، الکل اتیلیک و استیک اسید اکسید کند.

مرحله اختفا

زمانی که در جریان تکثیر ویروس‌ها ، ذرات ویروس آلوده کننده مشاهده نمی‌شوند.

مرگ سلولی برنامه ریزی شده

مسیر مرگ سلولی با روند آپوپتوز است که در لنفوسیتهایی که از محرکهای حیاتی ضروری نظیر عوامل رشد یا محرکهای رشد محروم شده‌اند اتفاق می‌افتد.

مریستم

بافتهای گیاهی همیشه از تکثیر سلولهای ریز چند وجهی و منظم که فاقد هر گونه اختصاص با تمایز بافتی هستند، حاصل می‌شود که این سلولها مریستم نامیده می‌شوند.

مریستم انتهایی

در رأس ساقه ، ریشه و برگ مریستمی که رشد طولی این اندامها را تامین می‌کند قرار دارد. رشد طولی اندامها و گسترش بافتهای آن معمولا در یک بخش کم و بیش وسیع که شامل سلولهای Initials است و در انتها و نزدیک رأس ساقه قرار دارد، صورت می‌گیرد.

معرف بوم شناختی

شناساگر اکولوژیکی

مقدار خاکستر

اجزای معدنی باقیمانده از مواد گیاهی و جانوری پس از سوزاندن کامل آنها

مومی شدن

در سطح برگ کلم و خرمای مو (Andicola Ceroxylon ) آمریکای جنوبی پوشش قابل ملاحظه‌ای از موم وجود دارد. ضخامت موم در برگ خرمای مو به حدی است که از آن موم می‌گیرند.

مونادلف

نافه‌ای با پرچمهای بهم پیوسته و یک دسته‌ای.

مونوهیبرید

نوزاد دو والد هموزیگوس فقط در مورد یک جفت آلل باهم تفاوت دارند.

میل پیوندی

قدرت اتصال بین جایگاه اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن می‌باشد.

میوه چهار فندقه‌ای

میوه گیاهانی را گویند که پس از رسیدن کامل به چهار قسمت ، محتوی یک دانه در هر یک از آنها (چهار فندقه) تبدیل می‌شود مانند گیاهان تیره نعناع Labitae.