درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
لنفوسیت B

تنها سلولی که توانایی تولید مولکولهای آنتی بادی را دارد و بنابراین مسئول اصلی ایجاد پاسخ ایمنی هومورال است.

لنفوسیت T

سلول مسئول ایمنی سلولی در سیستم ایمنی تطبیقی است. لنفوسیتهای T در تیموس بالغ می‌شوند و در خون گردش می‌کنند، جمعیت اصلی بافتهای لنفاوی هستند.

لکه باکتریایی

هر بیماری باکتریایی گیاهان که با ایجاد لکه در محیط‌های آلودگی مشخص می‌شود.

لیزوژنتیک

فاژهایی که بعد از ورود به سلول میزبان مدتی را به صورت خفته می‌مانند.

لیزوژنی

وارد شدن DNA فاژ به سلول میزبان و بدون متلاشی کردن آن

لیپوپروتئین

یک تجمع لیپید پروتئین که در حمل لیپیدهای نامحلول در آب در گردش خون نقش دارد.

لیپید

یک بیومولکول نامحلول در آب که عموما شامل اسیدهای چرب و استرول‌ها می‌باشد.