درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
فاژ مخرب

فاژی که باعث تخریب و لیز شدن باکتری می‌شود.

فتوسنتز

ساختن مواد آلی مورد احتیاج بدن از مواد معدنی که مخصوص گیاهان سبز است.

فتوسنتز باکتریایی

استفاده از انرژی نورانی برای ساختان ترکیبات آلی بوسیله باکتریهای سبز و ارغوانی

فیلوژنی

علم مطالعه منشا و تکامل هر نوع موجود زنده ، یا تاریخ تکامل آن جاندار در طول زمان.