درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
غالب بوم شناختی

در بیولوژی تولید ، نسبت هر یک از اجزای بیلان انرژی در افراد ، جمعیتها و سطوح غذایی ، چگونگی انتقال انرژی از یک سطح غذایی سطه بعدی

غذای گیاه

عناصر شیمیایی که برای رشد و تکامل معمولی گیاه مورد نیاز بوده و از نظر اعمال فیزیولوژیکی قابل جایگزینی با عنصر دیگر نیستند.