درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
ساعت بیولوژیکی

اندازه‌گیری زمان در جانوران و گیاهان به کمک نوسانات فیزیولوژیکی درختی است بطور تقریبا یک روز.

سانترومر

بخشی از کروموزوم که به رشته‌های دوک متصل است.

سانتریول

جسم مرکزی موجود در بسیاری از یاخته‌های جانوری که در تشکیل دوک تقسیم و در هنگام میتوز عامل اصلی می‌باشد.

سرم

مایع فاقد سلول که پس از لخته شدن خون یا پلاسما باقی می‌ماند، آنتی بادی‌های خون در بخش سرمی آن یافت می‌شوند.

سلول

یاخته یا سلول (به فرانسوی: Cellule) واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگان‌ها (ارگانیسم‌های موجودات زنده) است. یاخته به زبان ساده‌ تر واحد ساختار و عمل در جانداران است. در هر بخشی از بدن که عملی انجام می‌شود در اصل توسط یاخته‌های آن بخش انجام می‌شود. می توان گفت چنانچه بدن موجودات را به یک ساختمان تشبیه کنیم سلول ها به تعبیری آجرهای تشکیل دهنده ی بنا هستند. هر سلول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به طور عمده سیتو پلاسم، غشای سیتوپلاسمی و هسته هستند.نظریهٔ یاخته که در سدهٔ پانزدهم میلادی پدید آمد می‌گوید که همه اندامگان‌ها از یک یا چند یاخته تشکیل شده‌اند، همه یاخته‌ها از یاخته‌های پیشین پدید می‌آیند، همه کارکردهای زیستی یک سازواره یا ارگانیسم در درون یاخته‌ها انجام می‌گیرند و اینکه یاخته‌ها شامل اطلاعات وراثتی لازم برای سامان دادن به کارکرد یاخته و انتقال اطلاعات به نسل‌های آینده یاخته‌ها هستند. یاخته‌های بدن موجودات پریاخته‌ای در برخی بافتها مانند پوست با پیوندهای میان‌یاخته‌ای به هم متصل می‌شوند.

سلول جنسی

یک سلول جنسی که قادر به تلقیح وتولید یک موجود کامل است.

سلولهای ژرمینال

سلولهای ژرمینال که در غدد جنسی وجود دارند و با تقیم میوز ، گامتها (سلولهای جنسی) را بوجود می‌آورند.

سم باکتری

سمومی که میکروبها می‌سازند.

سیتوزین

باز پیریمیدین در DNA,RNA

سیتوژنتیک

بخشی از زیست شناسی که در مورد کروموزومها وکاربرد آن در ژنتیک بحث می‌کند.

سیستم ایمنی

مولکولها ، سلولها ، بافتها و اندامهایی که عملکرد در آنها در مجموع برقراری ایمنی یا محافظت علیه ارگانیسمهای بیگانه می‌باشد.

سیلیوم

مژه یا مژک‌ها که از ضمایم بعضی سلولهای پوششی‌اند. اینها در راندن آب یا ذرات در هوا دخالت دارند و در بعضی آغازیان عامل حرکت‌اند.

سین اکولوژی

اکولوژی فعالیتهای گروههای از موجودات زنده