درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
رئو ویروس ها

دارای RNA دو رشته‌ای و احتمالا در عفونت‌های خفیف دستگاه تنفسی دخالت دارند

رابدو ویروس ها

عامل هاری و بیماری نیوکاسل در مرغ

رترو ویروس‌ها

ویروس‌های RNA دار تومورزا

رد پیوند بافت

پاسخ ایمنی اختصاصی به پیوند عضو یا بافت که منجر به التهاب آزاد و احتمال شکست روند انتقال پیوند می‌شود.

رشد سنج

دستگاهی برای اندازه‌گیری نمو طولانی اندامهای گیاهی

رفتار جانوری

مطالعه فرایندهایی که جانور توسط آنها به تغییرات داخلی و خارجی محیط پاسخ می‌دهد.

رنگیزه‌دار شدن باکتریایی

ترکیبات آلی که از باکتریها تولید شده و به محیط کشت آبی و به کلونی رنگ می‌بخشند.