درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
دی ان آ

اسید دزاکسی ریبونوکلئیک که حامل ماده وراثتی یا ژنهای تمام موجودات زنده است.

دی ان آ آز

هر آنزیمی که سبب هیدرولیز DNA می‌شود.

دی ساکارید

کربوهیدراتی متشکل از دو واحد مونوساکاریدی که توسط پیوند کووالان به یکدیگر اتصال یافته‌اند.

دیواره سلولی

پوشش ضخیمی که علاوه بر غشای پلاسمایی ، در سلولهای باکتریها ، قارچها و گیاهان وجود دارد.

دیپلوئید

موجود یا سلولی که دارای دو مجموعه کروموزومی 2n باشد.

دیپلوبلاستیک

جانورانی که دو لایه جنینی (اکتودرم و آندودرم) دارند.