درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
خود پرور

موجودی که برای تامین غذای خود ، انرژی را از خورشید و مواد را از منابع معدنی کسب می‌کند.

خودایمنی

شرایطی که به علت شکست تحمل به خود ایجاد می‌شود و سیستم ایمنی تطبیقی به آنتی ژنهای خودی نیز پاسخ می‌دهد.