درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
جامعه گیاهی

گروهی از گیاهان که از گونه‌های مختلف با نیازهای اکولوژیکی یکسان تشکیل شده‌اند.

جامعه‌شناسی گیاهی

بررسی جوامع گیاهی از نظر پیدایش ، تکامل و ترکیب ساختاری آنها

جایگاه فعال

ناحیه‌ای از سطح یک آنزیم که به مولکول سوبسترا اتصال یافته و آن را به طریق کاتالیتیک تغییر می‌دهد، به آن جایگاه کاتالیتیک نیز گفته می‌شود.

جریان ژنها

پراکندگی ژنها از طریق مهاجرت از یک جمعیت به جمعیت دیگر که ممکن است باعث تغییر فراوانی ژنی شود.

جسم بار

کروماتین جنسی که در سلولهای سوماتیک ماده‌ها یافت می‌شود.

جغرافیای گیاهی

دانش چگونگی گسترش گیاهان بر روی کره زمین و دلایل مربوط به خصوصیات پراکنش آنها در گذشته و حال

جمعیت گیاهی

گیاهانی هستند که مخزن ژنی مشترکی و می‌توانند با یکدیگر آمیزش کنند و زاد و ولد داشته باشند.

جنبندگی باکتریایی

نیروی خودرانش در باکتریها از طریق لغزیدن بر روی سطح جامد با حرکت تاژک‌ها

جوامع گیاهی

جمعیتهای گیاهی که مشتمل بر اجزای ساختاری جوامع گیاهی هستند.