درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
تاژک

اندامکی با ساختار مژکها ، اما به تعداد کمتر و نسبتا بزرگتر که موجب حرکت در بعضی از جانداران تک سلولی می‌شود و در پرسلولی‌هایی نظیر اسفنجها و کیسه‌تنان به جریان آب کمک می‌کند.

تاکسونومی

مطالعه اصول طبقه بندی سیستماتیک و علمی جانداران که به نامگذاری آنها می‌انجامد.

تخمیر

تخمیر بی‌هوازی انرژی‌زای یک مولکول غذایی نظیر گلوکز بدون اکسیداسیون خالص

تخمیر الکلی

نوعی تخمیر مهم و شناخته شده از قدیم که ضمن آن قندهای بخصوصی در شرایط بی‌هوازی به الکل اتیلیک و گاز کربنیک تبدیل می‌شوند.

تخمیر جوهر سرکه

تخمیری که در حضور اکسیژن صورت گرفته و الکل اتیلیک به کمک باکتریهای بخصوصی به جوهر سرکه تبدیل می‌شود.

تخمیر گیاهی

نوعی متابولیسم گیاهی که در آن کربوهیدراتها بدون مصرف اکسیژن تجزیه و مصرف می‌شوند.

تراریختی باکتریایی

وارد کردن مواد ژنتیکی به درون یک باکتری

ترانسفورماسیون

تغییرات وراثتی که در سلول‌های جانوری کشت داده شده، توسط برخی از ویروس‌ها و یا مواد تومورزا بوجود می‌آید.

تریوز

قند ساده‌ای که اسکلت آن از سه اتم کربن تشکیل شده است.

تعادل ژنتیکی

حالتی خاص در یک جمعیت ژنتیکی که فراوانی یک ژن ، نسل به نسل ، ثابت باقی می‌ماند.

تقارن دو طرفی

وقتی که دو نیمه بدن نسبت به سطحی فرضی که بدن را در طول نصف می‌کند، قرینه باشند تقارن دو طرفی است. تقارن در بیشتر جانوران از این نوع است.

تقارن شعاعی

وقتی که اجزای بدن نسبت به محوری که از دهان و مخرج می‌گذرد، قرینه باشند، تقارن شعاعی است. در خارپوستان و کیسه‌تنان بالغ دیده می‌شود.

تنفس نوری

تنفسی که در گیاه در هنگام روشنایی مشاهده می‌شود.

تنفس هوازی

تنفس در حضور اکسیژن آزاد صورت گاز یا محلول

توگا ویروس ها

شامل عده زیادی از ویروسها که بوسیله بندپایان انتقال می‌یابند.