درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
باران اسیدی

باران حاوی اسید که از آلوده شدن هوا با سولفاتهای حاصل از منابع ایجاد می‌شود.

بازوفیل

نوعی از گرانولوسیتهای در گردش مشتق از مغز استخوانی که شباهت ساختمانی و عملی با ماستوسیتها دارد و دارای گرانولهای حاوی واسطه‌های شیمیایی مشابه ماستوسیت می‌باشد.

باسیل

هر نوع باکتری میله‌ای

بافت

مجموعه‌ای از سلولها که هم شکل‌اند و کار مشابهی انجام می‌دهند.

بافر

سیستمی که می‌تواند در برابر تغییرات PH مقاومت نماید.

باکتری

جاندار کوچک تک سلولی که هسته مشخصی ندارد و ماده وراثتی آن در سیتوپلاسم پراکنده است.

باکتری شناختی

مربوط به میکروب شناسی وابسته به باکتری شناسی

باکتری شناسی

بخش از زیست شناسی موجودات ریز ، که باکتریها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باکتری کافنده

پادتن اختصاصی که پس از بهبودی از یک بیماری میکروبی در خون حیوانات بوجود می‌آید و باعث از بین رفتن همان میکروبها می‌شود.

باکتری کولی

هر یک از باکتریهای میله شکل ، گرم منفی ، متحرک یا غیرمتحرک که تولید هاگ می‌کند.

باکتریها

موجودات تک سلولی ذره بینی که جزء پروکاریوتها محسوب می‌شوند.

باکتریهای ازت

جنسی از باکتریهای آزاد هوازی که ازت هوا را تثبیت می‌کند و در خاکهای آهکی و آب دیده می‌شود.

باکتریهای بی‌هوازی

باکتریهایی که قادر به ادامه حیات در شرایط فقدان جزئی یا کامل هوا هستند. این باکتریها ، بی‌هوازی اختیاری یا اجباری هستند.

باکتریهای جوهر سرکه

جنسی ار باکتریهای گرم منفی و هوازی که اتانول را به استیک اسید تبدیل می‌کند.

باکتریوتروپین

موادی در سرم خون که به باکتریها صدمه می‌زنند.