درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
اتوتروف

موجودات زنده که خودشان ، خودشان را تغذیه می‌کنند.

اتوزوم

هر کروموزومی که که یک کروموزوم جنسی نباشد

اتوپلی پلوئید

یک موجود پلی پلوئید است که دارای مجموعه کروموزومی چندگانه و مشابه است.

اتوکولوژی

اکولوژی فعالیت یک موجود زنده و یا یک نوع موجود زنده

اتوگامی

فرایند خودباروری در یک سلول تقسیم ناپذیر که نهایتا باعث هموزیگوسیتی می‌شود.

اثر سایتوپاتیک

تخریب شدن سلول‌های لایه‌ای در محیط کشت سلول‌های حیوانی در اثر تکثیر ویروس‌ها

اثر متقابل اکولوژیکی

رابطه گونه‌هایی که در یک جامعه با یکدیگر زندگی می‌کنند.

استاسیسست

اندام حس تعادلی ، یک بخش سلولی پر از نوعی مایع. در این مایع دانه‌هایی به نام استاتوسیت وجود دارد.

استوموناس

جنسی از باکتریهای هوازی سرکه و تاژک‌دار در قطبین در خانواده پسودوموناسه که به صورت صنعتی برای تولید سرکه بکار می‌رود.

اسفنگتر

دریچه‌ای است عضلانی از نوع ماهیچه حلقوی که در مسیر لوله‌های درون بدن قرار می‌گیرد و با انقباض خود آنها را می‌بندد.

اسپرم

به گامت نر گفته می‌شود.

اسپیراکل

به منافذ تنفسی در تنفس نایی گفته می‌شود. این منافذ روی قطعات بدن حشرات و دیگر بندپایان وجود دارند.

اسپیکول

اجزای ظریف سیلیسی ، آهکی یا شاخی که در مزوگلای اسفنجها وجود دارند و نقش اسکلت را بازی می‌کنند.

اسکلت خارجی

حالت عکس اسکلت داخلی ، که عضلات حرکتی درون اسکلت قرار می‌گیرند.

اسکلت داخلی

چهارچوب استحکام دهنده بدن که در زیر پوشش خارجی و عضلات قرار دارد. همه طنابداران ، اسکلت داخلی دارند.